Regulamin szkoleń LETSR

Pobierz Regulamin szkoleń w Laboratorium Edukacji i Terapii SR

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM EDUKACJI I TERAPII SR

Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralna cześć zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich uczestników.

I ZASADY UCZESTNICTWA

Podstawa uczestnictwa w szkoleniu jest:

 1. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do uczestnictwa w wybranym szkoleniu.
 2. Dokonanie rejestracji droga elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie: http://bit.ly/LETSR_Rejestracja.
 3. Dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 200zł za szkoleniew przeciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego. Numer konta bankowego będzie podany w wiadomości e-mail.
  1. Po dokonanej wpłacie zaliczki uczestnik otrzyma informację o możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
  2. Brak wpłaty zaliczki w terminie 7 dni, oznacza brak zapisu na listę główną lub rezerwową.
 4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat na konto oraz spełnienie wymagań pkt. 1,2,3 niniejszego Regulaminu. Laboratorium zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub wpisania uczestnika na listę rezerwową, jeżeli lista główna uczestników w danym terminie będzie już zamknięta.
 5. Dokonanie pełnej wpłaty za szkolenie (pomniejszonej o zaliczkę) należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed terminem szkolenia. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza rezygnację ze szkolenia oraz utratę wpłaconej zaliczki.
 6. W przypadku płatności ratalnych za szkolenia I i II stopnia TSR oraz ESR wpłaty muszą być realizowane najpóźniej na 14 dni przed najbliższym zjazdem. Brak wpłaty przed zjazdem uniemożliwi uczestnictwo w szkoleniu.
 7. Osoby, które dokonały płatności zaliczki, a nie dostały się na listę główną szkolenia, otrzymają zwrot zaliczki lub przepisanie wpłaty na koleją edycję szkolenia.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu:

 1. Jeśli rezygnacja nastąpiła na miesiąc przed terminem zajęć kwota zaliczki zostaje zwrócona w całości lub przesunięta na kolejne proponowane przez LETSR zajęcia szkoleniowe.
 2. Jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż miesiąc od szkolenia, bez względu na jej przyczynę, powoduje utratę zaliczki.
 3. Jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż 7 dni od szkolenia, bez względu na jej przyczynę, powoduje utratę 50% całkowitej wpłaty za szkolenie.
 4. Uczestnik ma możliwość bezpłatnego przeniesienia swojej wpłaty na szkolenie odbywające się w innym (już wyznaczonym) terminie, o czym musi poinformować koordynatora szkoleń LETSR na minimum 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia. Przeniesienie wpłaty nie oznacza jej zwrotu.

II SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia w ramach szkolenia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem. Termin oraz program szkoleniadostępny jest na stronie internetowej www.letsr.pl. Laboratorium zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian trenerów / wykładowców.
 2. Laboratorium w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu do 3 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia za porozumieniem zainteresowanych stron lub zwrot 100% wpłaconej kwoty za szkolenie.
 3. W przypadku odwołania szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni od rozpoczęcia z przyczyn leżących po stronie Laboratorium, uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty, bądź zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia za porozumieniem zainteresowanych stron oraz zwrot poniesionych kosztów dojazdu na podstawie przesłanych paragonów/faktur.
 4. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu uczestnik powinien wpłacić na numer konta Laboratorium podany w wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zgłoszenia rejestracyjnego.
 5. Faktura zostanie wystawiona w przeciągu 7 dni od daty wpływu wpłaty na konto Laboratorium.
 6. Organizatorem szkoleń jest:
  1. Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Ewa Majchrowska, NIP: 731-142-90-68, REGON: 471654028 ul. Stanisława Moniuszki 15, 95-200 Pabianice
   lub
  2. Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Michał Majchrowski, NIP: 731-196-49-79, REGON: 365126474 ul. Stanisława Moniuszki 15, 95-200 Pabianice

III BEZPIECZEŃSTWO

 1. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas szkolenia.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i ppoż., jakie obowiązują na terenie obiektu, w którym organizowane jest szkolenie.
 3. Uczestnicy ponoszą pełna odpowiedzialnośćmaterialna za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się szkolenie.

IV INNE

 1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie dźwięku i fotografowanie podczas szkolenia bez zgody Laboratorium.
 2. Wszystkie materiały wykorzystywane oraz udostępniane uczestnikom przez Laboratoriumobjęte są prawami własności intelektualnej.
 3. Żadna część materiałów szkoleniowych nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Laboratorium.
 4. Szkolenie może być filmowane oraz fotografowane przez Laboratorium.
 5. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z przeniesieniem na Laboratorium autorskich praw do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
  1. Gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w szkoleniu.
  2. Gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamera, bądź pozowaniem do zdjęcia.
 6. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

We wszystkich sprawach organizacyjnych (wszelka pomoc, pytania, problemy) uczestnicy powinni kontaktować się z koordynatorem szkoleń Michałem Majchrowskim (tel. 609 98 98 90, mail: kontakt.letsr@gmail.com)

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08. 2016r.