Regulamin superwizji

Regulamin szkoleń i superwizji obowiązujący od 3 marca 2024. do 10 maja 2024r. 

REGULAMIN SUPERWIZJI
(obowiązujący od 10 maja 2024r.)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w  superwizji organizowanych przez Organizatora. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią̨ integralną cześć́ zgłoszenia uczestnictwa w  superwizji i obowiązują̨ wszystkich uczestników.
 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:
  1. Organizator –Ewa Majchrowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LABORATORIUM EDUKACJI I TERAPII SR – EWA MAJCHROWSKA ul. Moniuszki 15, 95-200 Pabianice, NIP 7311429068
  2. Uczestnik – osoba fizyczna dokonująca rejestracji na  superwizję drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie internetowej https://www.letsr.pl/regulamin- superwizji/.
  4. Wymagania Kwalifikacyjne – wymagania określone szczegółowo w formularzu rejestracyjnym; Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy składający formularz rejestracyjny nie spełnia wymogów do uczestnictwa w  superwizji, w szczególności w zakresie ukończonych studiów, stażu pracy bądź wykonywanego zawodu.
  5. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która kieruje Uczestnika na  superwizję.
  6. Konsument – osoba fizyczna – Uczestnik i/lub Zamawiający dokonującą z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

II PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2023.2759 t.j. ) Uczestnik/Zamawiający, będący osobą fizyczną (Konsument) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia tj. potwierdzenia przez Organizatora uczestnictwa w  superwizji.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik/Zamawiający może złożyć poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@letsr.plbądź drogą pocztową na adres właściwego Organizatora. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na wzorze – formularzu dostępnym na stronie internetowej https://www.letsr.pl/regulamin-superwizji/,lecz nie jest to obowiązkowe.
 3. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle do Uczestnika/Zamawiającego wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Uczestnikowi/Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku superwizji rozpoczętego (lub już zakończonego) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o czym Uczestnik/Zamawiający został poinformowany przed rozpoczęciem superwizji i na co udzielił wyraźnej zgody.

 

III ZASADY UCZESTNICTWA i PŁATNOŚCI ZA SUPERWIZJĘ

Organizator prowadzi superwizje w następujących formach :

 1. indywidualna
 2. grupowa otwarta
 3. grupowa stała

 

1. Superwizja indywidualna

Po pozytywnej weryfikacji Uczestnicy otrzymują specjalny, stały link do systemu rezerwacji. Sam Uczestnik może dokonać  wyboru dogodnego terminu z puli dostępnych spotkań i  dokonać zapłaty. Po opłaceniu Uczestnik otrzymuje potwierdzenie rezerwacji wraz z linkiem na spotkanie w platformie ZOOM.


2. Superwizja grupowa otwarta

Na stronie (https://www.letsr.pl/tsr/superwizja-w-psr/) Organizator  publikuje  terminy spotkań otwartych. Osoby, które dokonały rejestracji i przeszły pozytywnie weryfikację za każdym razem otrzymują wiadomość email z otwarciem zapisów.
Po opłaceniu Uczestnik otrzymuje potwierdzenie rezerwacji wraz z linkiem na spotkanie w platformie ZOOM.

 

3. Superwizja grupowa stała

Jest to cykl maksymalnie 10  spotkań superwizji grupowej, który opłaca się z góry, a w przypadku nieobecności Uczestnika nie ma możliwości odrobienia spotkania, czy otrzymania zwrotu środków.

Podstawą uczestnictwa w superwizji jest:

 1. Spełnienie Wymagań Kwalifikacyjnych do uczestnictwa.
 2. Dokonanie rejestracji drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://www.letsr.pl/rejestracja/.
 3. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony danymi aktualnymi i zgodnymi ze stanem rzeczywistym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika bądź Zamawiającego danych nieprawidłowych, nieprawdziwych bądź niekompletnych.
 5. W przypadku superwizji, która zgodnie z wymogami Organizatora musi być poprzedzona odbyciem/ukończeniem szkolenia I stopnia TSR, Uczestnik/Zamawiający zobowiązuje się przedstawić (przesłać drogą mailową na adres: kontakt@letsr.pl) dokument potwierdzający odbycie szkolenia I stopnia TSR przez Uczestnika, niezwłocznie po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w superwizji. Uczestnicy, którzy odbyli szkolenie I stopnia TSR  u Organizatora, są zwolnieni z obowiązku przedstawiania dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia I stopnia TSR.
  Procedura zakupu superwizji jest następująca:

  1. Uczestnik bądź Zamawiający powinien dokonać rejestracji
  2. Osoby, które pozytywnie przeszły przez proces weryfikacji otrzymują link do systemu rezerwacji spotkań indywidualnych.
  3. Wybrać datę superwizji
  4. Kliknąć w przycisk „Rezerwuję i płacę ”,
  5. Opłacić superwizję płatnością on-line,
  6. Po dokonaniu płatności na wskazany adres mailowy wysyłana jest informacja potwierdzająca dokonanie zakupu superwizji.
  7. W przypadku braku płatności rezerwacja spotkania wygasa po 15 minutach i powraca do puli dostępnych miejsc.
 6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty za superwizję jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z Regulaminem i akceptacją postanowień Regulaminu.
 7. każda osoba, która chce uczestniczyć w superwizji, przedstawia fragment pracy własnej w jednej z wybranych form:
  1. nagrania fragmentu wideo
  2. nagrania fragmentu audio z sesji lub
  3. omówienia przypadku klienta

W ramach przedstawienia pracy własnej Uczestnik/Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za udostępniane materiały i zobowiązuje się posiadać zgodę klienta do ich udostępnienia i publikacji w ramach superwizji. Zgodę taką Uczestnik/Zamawiający zobowiązuje się przedłożyć na każde żądanie Organizatora.

 1. Do korzystania z superwizji konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer bądź sprzęt, którym posługuje się Uczestnik/Zamawiający ( z każdorazową rekomendacją Organizatora na komputer stacjonarny ):
  1. dostęp do stałego i stabilnego połączenia z Internetem o minimalnej prędkości pobierania 5Mb/s, oraz opóźnieniem PING nie większym niż 100ms. – link do testu >>TUTAJ<<
  2. zainstalowana aplikacja Zoom Mettings – link do pobrania >>TUTAJ<<
  3. aktywna kamera internetowa
  4. zestaw słuchawkowy z mikrofonem
 2. Rezygnację ze superwizji Uczestnik/Zamawiający powinien zgłosić Organizatorowi w drodze wiadomości e-mail na adres kontakt@letsr.pl.
 3. Jeśli rezygnacja została zgłoszona Organizatorowi na 14 przed terminem rozpoczęcia usługi wszelkie wpłaty uiszczone przez Uczestnika/Zamawiającego zostają zwrócone w całości lub przesunięte na kolejne proponowane przez Organizatora terminy, zgodnie z decyzją Uczestnika/Zamawiającego.
 4. W przypadku Konsumentów: W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji z superwizji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem usługi, Organizator zwraca na rzecz Uczestnika/Zamawiającego wszelkie uiszczone kwoty, pomniejszone o wartość kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 % uiszczonej ceny. Rezygnacja jest niezależna od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. IV niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy Zamawiającym i/lub Uczestnikiem jest inny podmiot niż Konsument:
  1. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji z superwizji w terminie krótszym niż 14 dni przed superwizją, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Uczestnika/Zamawiającego żadnych uiszczonych należności pieniężnych z tytułu superwizji do wysokości 50% uiszczonej ceny . Zwrot następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji.
  2. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji z superwizji w terminie krótszym niż 7 dni przed superwizją, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Uczestnika/Zamawiającego żadnych uiszczonych należności pieniężnych z tytułu superwizji 
 1. W przypadku odwołania superwizji w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem  superwizji z przyczyn leżących po stronie Organizatora Uczestnik/Zamawiający będący otrzyma zwrot ceny superwizji  powiększonej o 10% , bądź zostanie zaproponowany kolejny termin superwizji za porozumieniem zainteresowanych stron.

 

IV  SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Termin, program oraz miejsce realizacji każdej superwizji dostępny będzie w ofercie znajdującej się na stronie internetowej letsr.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian z ważnych przyczyn trenerów/wykładowców. Zajęcia w ramach superwizji odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem.
 2. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odwołania superwizji lub zmiany jego terminu do 3 dni przed terminem rozpoczęcia superwizji . W takiej sytuacji zostanie zaproponowany kolejny termin superwizji  za porozumieniem zainteresowanych stron lub zwrot wpłaconej kwoty za  superwizję w pełnej wysokości.
 3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem superwizji , jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za  superwizję, którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.
 4. Organizator jest uprawniony do świadczenia usług przy pomocy podwykonawców, współpracowników, pracowników. Organizator odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, współpracowników, pracowników, jak za własne działania i zaniechania.


V  BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą̨ zostać́ zagubione, zniszczone bądź́ skradzione podczas superwizji.
 2. Uczestnicy są̨ zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i ppoż., jakie obowiązują̨ na terenie obiektu, w którym organizowana jest superwizja.
 3. Uczestnicy ponoszą̨ pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie niszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się superwizja.


VI  REKLAMACJE

 1. Uczestnik/Zamawiający może składać reklamacje w drodze wiadomości e-mail na adres kontakt@letsr.plbądź drogą pocztową na adres Organizatora w terminie 7 dni od zakończenia  
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy co najmniej podać imię nazwisko, termin i miejsce superwizji, przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz oczekiwania zgłaszającego reklamację względem Organizatora.
 3. Organizator rozpoznaje reklamacje nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia reklamacyjnego.


VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika/Zamawiającego jest Organizator. Podane przez Uczestnika/Zamawiającego dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt. a) b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)- Dz.U. UE.L.2016.119.1 (tj. na podstawie zgody, dla celów związanych zawieraniem i realizacją umów i dla prawnie uzasadnionych interesów Administratora – którym jest Organizator). Zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować: imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail, wykształcenie, ukończone szkolenia, wykonywany zawód, doświadczenie terapeutyczne.
 2. Zawarcie umowy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją superwizji .
 3. W przypadku zawarcia umowy przez Uczestnika/Zamawiającego podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych itp. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek wyłącznie jego podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej i zawarcie lub realizację umowy.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do wygaśnięcia wszelkich praw i roszczeń wzajemnych pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem/Zamawiającym, nie dłużej niż lat 6 w zakresie zaświadczeń potwierdzających ukończenie superwizji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Uczestnik/Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
 6. Uczestnik/Zamawiający ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez Administratora, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: kontakt@letsr.plbądź pisemnego na adres siedziby Administratora.
 7. Uczestnik/Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. Odbiorcą danych są podmioty współpracujące z Administratorem, świadczące usługi, w tym usługi szkoleniowe, hostingowe, księgowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, a także w zakresie danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail), kancelarie świadczące usługi prawnicze dla Administratora związane z realizacją umów. Dane mogą być przekazane ZUS, US i innym organom publicznym zgodnie z przepisami prawa i w zakresie wymaganym przez prawo np. w ramach JPK.
 9. Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu.
 10. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.


VIII  INNE

 1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie dźwięku i fotografowanie podczas superwizji bez zgody Organizatora.
 2. Wszystkie materiały wykorzystywane oraz udostępniane Uczestnikom przez Organizatora objęte są Prawem Autorskim.
 3. Żadna część materiałów szkoleniowych nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Organizatora.
 4. Superwizja może być filmowana oraz fotografowana przez Organizatora za zgodą Uczestnika.
 5. W przypadku zgody Uczestnika, o której mowa w pkt. VIII 4 Udział jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, tj. nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora w celach komercyjnych/w celach szkoleniowych i promocyjno – reklamowych nagrań i zdjęć́ ze  superwizji  :
  1. Gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w  superwizji .
  2. Gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę̨ na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź́ pozowaniem do zdjęcia.

IX  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach organizacyjnych (wszelka pomoc, pytania, problemy) uczestnicy powinni kontaktować się z koordynatorem Michałem Majchrowskim (tel. 788 21 55 00, mail: kontakt@letsr.pl).
 2. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2024r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, które będą publikowane na stronie internetowej www.letsr.pl
 5. Regulamin uchyla postanowienia regulaminu szkoleń LETSR z dnia 3 marca 2023r. Do wszelkich umów i zobowiązań zawartych pod rządem Regulaminu z dnia 3 marca 2023r. stosuje się przepisy Regulaminu z dnia 3 marca 2023 r.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa