II stopień TSR – szkolenie zaawansowane

Terminy

On-line:
Zbieramy zgłoszenia na kolejną edycję

Warszawa:

Lublin:

Pozostałe lokalizacje są dostępne
na stronie: www.stsr.pl

Szkolenia stacjonarne są wstrzymane do czasu obowiązywania w Polsce stanu epidemicznego

Organizator
szkolenia

Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Ewa Majchrowska

Liczba dni

14 dni (150 godz. dydaktycznych)
+ spotkanie wstępne (18:00-19:00)

Czas trwania

piątki, soboty oraz niedziele – 9:00-17:00
(godziny szkolenia wraz z przerwą obiadową)

spotkanie techniczne (18:00-19:00)

Ukończenie szkolenia

Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest:

 • Obecność podczas wszystkich spotkań
 • Przygotowanie dwóch nagrań wideo sesji z klientem wraz ze stenogramem wg uprzednio określonego wzoru
 • Realizacja prac własnych, zlecanych przez poszczególnych prowadzących w ramach kolejnych zjazdów szkoleniowych
 • Opracowanie pisemnych prac na zadane tematy
 • Sporządzenie genogramu zasobów swojej rodziny
 • Lektura wybranych pozycji z zakresu TSR (m.in. I.K. Berg, P. de Jong, Rozmowy o rozwiązaniach, Kraków 2007)

Cele

 • Rozwój osobisty – wzrost świadomości własnych mocnych stron i potrzeb oraz celów osobistych nie tylko związanych z obszarem zawodowym.
 • Rozwój umiejętności prowadzenia terapii w oparciu o założenia i techniki poznane podczas szkolenia podstawowego.
 • Poszerzanie wiedzy na temat samego modelu TSR i możliwości jego aplikacji do praktyki.
 • Poznanie nowych narzędzi wykorzystywanych w TSR.
 • Poznanie specyfiki pracy metodą TSR z określonymi kategoriami problemów i klientami ich doświadczającymi.

Efekty

Uczestnicy zdobędą większe poczucie własnych kompetencji, dzięki czemu będą mieli większy spokój i zadowolenie nawet w obszarze pracy z „trudnym” klientem.

Nauczą się pracy z klientami w różnym wieku w ramach terapii indywidualnej, pary i grupy.

Tematy zjazdów

 • „Ja jako terapeuta” – sesja rozwoju osobistego i zawodowego. – Artur Lewiński
  Na pierwszym 3-dniowym zjeździe, procesowo, formujemy grupę. Zapoznajemy się, delikatnie integrujemy, wypracowujemy zasady pracy, odkrywamy normy i wartości obecne w tej konkretnej grupie, dookreślamy indywidualne potrzeby i cele względem całego szkolenia. Jeżeli chodzi o treść i zawartość, zarówno indywidualnie, jak grupowo zajmujemy się paroma obszarami:
  • Analizą doświadczenia praktycznego stosowania TSR w pracy z klientem.
  • Praktycznym wstępem do nagrywania pracy własnej z klientem i poddawania tej pracy superwizji grupowej.
  • Tworzeniem indywidualnej mapy zasobów i szczegółowych potrzeb w zakresie rozwoju praktyki TSR.
  • Odkryciem zasad, wartości, przekonań, które wnosimy do naszej praktyki zawodowej, poddaniem ich autorefleksji.
  • Doprecyzowaniem obszarów rozwoju zawodowego i osobistego oraz rozpoczęciem pracy nad indywidualną zmianą poprzez sesje coachingowe.
  Wszystko to i więcej odbywa się w bezpiecznej i sprzyjającej rozwojowi atmosferze z dużą dawką dystansu, poczucia humoru i zdrowego rozsądku.
 • „Ja i mój TSR” – źródła teoretyczne, różne szkoły i modele TSR – Jacek Szczepkowski
  • Analiza dotychczasowych doświadczeń związanych z rozumieniem i stosowaniem TSR w praktyce.
  • Ukazanie tła teoretycznego stanowiącego źródła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
  • Pogłębienie znajomości idei postmodernizmu, społecznego konstrukcjonizmu i konstruktywizmu.
  • Zwiększenie świadomości zasad „gry językowej” ukierunkowanej na dekonstrukcję dezadaptacyjnych i budowanie nowych bardziej użytecznych interpretacji klienta dotyczących jego funkcjonowania.
  • Poznanie różnych modeli funkcjonujących w ramach szeroko rozumianej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
  • Zwiększenie świadomości i umiejętności kierowania rozmową z klientem.
 • „Współpraca ze specyficznymi kategoriami klientów” – diady, rodzina, młodzież, dzieci. – Ewa Majchrowska
  • Przedstawienie szczegółowych założeń pracy z dziećmi i młodzieżą w nurcie TSR.
  • Specyfika pracy z dziećmi dostosowanie technik terapeutycznych do możliwości rozwojowych i twórczych dziecka.
  • Metodologia komunikacji z dziećmi i młodzieżą znosząca opór w procesie terapeutycznym.
  • Praca z dziećmi i młodzieżą w obliczu różnych problemów rozwojowych.
  • Rodzina, jako system – założenia w pracy z rodziną z zachowaniem neutralnej pozycji terapeuty.
  • Pierwsza i każda następna sesja z rodziną w obliczu różnorodności celów terapeutycznych, w przekonaniu, że każda rodzina i dziecko jest unikatowa.
 • „Psycho-patologia w ramach TSR” – Tomasz Świtek
  • Myślenie psychopatologiczne w TSR – użyteczne wykorzystanie konceptu choroby psychicznej.
  • Diagnoza – rola i funkcja map diagnostycznych w TSR.
  • Zjawiska nazywane zaburzeniem psychicznym, jako istotny kontekst pomagania klientowi.
  • Poza typowymi metodami TSR – skalowanie trudności, praca z pogorszeniem, kryzys, odrobina paradoksu i prowokacji symptomu.
  • Obraz kliniczny – wiedza terapeuty pomaga zachować postawę niewiedzy.
  • Wybrane zagadnienia z nawiązywania relacji z osobami z różnymi „zaburzeniami psychicznymi”.
 • „Praca z grupą” oraz tematy wynikające ze specyficznych potrzeb grupy – Ewa Majchrowska
  Umiejętności współpracy z grupą w perspektywie niepatologicznej, redefiniującej problemy i otwartej na poszukiwanie nowych możliwości.

Podczas każdego modułu szkoleniowego ma miejsce superwizja grupowa pracy własnej uczestników w oparciu o uprzednio przygotowane przez nich w ramach zadań międzysesyjnych nagrania sesji terapeutycznych.

Każdorazowo, ze względu na potrzeby uczestników danej grupy szkoleniowej program jest dostosowywany do jej specyfiki, możliwe są więc niewielkie modyfikacje realizowanych treści.

Metoda

Podczas szkoleń wykorzystujemy materiały filmowe

Praca warsztatowa toczy się w grupach i na forum w zależności od potrzeb uczestników

Osoba prowadząca „na gorąco” zaprezentuje swój styl pracy

Uczestnicy

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkolenie na poziomie podstawowym – I stopień w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych.

Konieczne jest przesłanie potwierdzenia ukończenia szkolenia I stopnia TSR na adres: kontakt@letsr.pl

Osoby, które ukończyły II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub inne szkolenia z PSR w obszarach Edukacji, Pomocy Społecznej w wymiarze 70 godzin dydaktycznych.

Usługi powiązane

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (wersja elektroniczna):

 • Autorskie skrypty dotyczące zagadnień obejmujących II stopień TSR.
 • Materiały do ćwiczeń.
 • Prezentacje autentycznych sesji terapeutycznych oraz scenopisy sesji.
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia II stopnia TSR oraz umożliwiające rozpoczęcie procesu certyfikacji w PST-TSR.

Cena

2500 zł/os. – dla szkolenia realizowanego w Katowicach
(I transza – 700 zł,  II transza – 500 zł,  III transza– 500zł, IV transza – 400zł, V transza – 400zł)*

Osoby prowadzące

Artur Lewiński (I zjazd szkolenia), Jacek Szczepkowski (II zjazd szkolenia), Ewa Majchrowska (III zjazd szkolenia), Tomasz Świtek (IV zjazd szkolenia), Ewa Majchrowska (V zjazd szkolenia)

Certyfikacja

Szkolenie zaawansowane w ramach STSR jest akredytowane przez PSTTSR i umożliwia udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.