Regulamin Newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA

§1. DEFINICJE

1. LETSR – Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Michał Majchrowski z siedzibą w Pabianicach przy ul. Stanisława Moniuszki 15, REGON: 365126474, NIP: 7311964979, adres e-mail: kontakt@letsr.pl

2. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu przez LETSR Użytkownikom informacji o szkoleniach, promocjach, jak również o nowościach pojawiających się w ramach działalności LETSR, w postaci listu elektronicznego, przesyłanego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;

3. Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usługi Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na rzecz, którego świadczone są przez LETSR usługi drogą elektroniczną;

§2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA

1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez LETSR na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).

3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:
a. zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie https://www.letsr.pl i podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz imienia usługę Newslettera,
b. dokonuje akceptacji treści niniejszego Regulaminu,
c. wysyła zgłoszenie do LETSR,
d. aktywacja usługi następuje automatycznie po kliknięciu przycisku „Dołączam”

4. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy LETSR a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.

6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Laboratorium Edukacji i Terapii SR Ewa i Michał Majchrowscy (współadministratorzy). Dane Użytkownik są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usługi Newslettera. Dane te mogą być przekazywane podmiotowi trzeciemu świadczącemu obsługę techniczną Newslettera. Warunki przetwarzania danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania, w tym przede wszystkim informacje o przysługujących Użytkownikom na gruncie RODO prawach, reguluje Polityk Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu, dostępna pod tym adresem: https://www.letsr.pl/polityka-prywatnosci/

§4. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługi Newslettera. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Newslettera. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail  kontakt@letsr.pl lub adres siedziby LETSR.

2. LETSR rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

3. Odpowiedź na reklamację LETSR kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. LETSR może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności LETSR lub formy działalności LETSR) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu).

2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych Umów podlegają jurysdykcji polskiego prawa.