Regulamin szkoleń LETSR

Regulamin szkoleń i superwizji obowiązujący od 3 marca 2024. do 10 maja 2024r. 

REGULAMIN SZKOLEŃ
(obowiązujący od 10 maja 2024r.)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Organizatora. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią̨ integralną cześć zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują̨ wszystkich uczestników.
 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:
  1.  Organizator – Ewa Majchrowska i Michał Majchrowski – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą LETSR Ewa i Michał Majchrowscy Spółka Cywilna ul. Moniuszki   15, 95-200 Pabianice, NIP 7312065289, wpisani oboje do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Uczestnik – osoba fizyczna dokonująca rejestracji na szkolenie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie internetowej https://www.letsr.pl/regulamin-szkolen/
 3. Wymagania Kwalifikacyjne – wymagania określone szczegółowo w formularzu rejestracyjnym; Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy składający formularz rejestracyjny nie spełnia wymogów do uczestnictwa w danym szkoleniu, w szczególności w zakresie ukończonych studiów, stażu pracy bądź wykonywanego zawodu.
 4. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która kieruje Uczestnika na szkolenie.
 5. Konsument – osoba fizyczna – Uczestnik i/lub Zamawiający dokonującą z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


II ZASADY UCZESTNICTWA

 Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:

 1. Spełnienie Wymagań Kwalifikacyjnych do uczestnictwa w wybranym szkoleniu.
 2. Dokonanie rejestracji drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://www.letsr.pl/rejestracja/.
 3. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony danymi aktualnymi i zgodnymi ze stanem rzeczywistym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika bądź Zamawiającego danych nieprawidłowych, nieprawdziwych bądź niekompletnych.
 5. Szkolenie I stopnia TSR – Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła studia magisterskie z obszaru nauk społecznych (psychologia, pedagogika, socjologia) lub medycznych (psychiatria) oraz posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy drugiemu człowiekowi.
 6. W przypadku szkolenia, które stanowi kolejny poziom kształcenia (II stopień TSR lub szkolenie specjalistyczne), które zgodnie z wymogami Organizatora musi być poprzedzone odbyciem/ukończeniem szkolenia I stopnia TSR ( w pełnym wymiarze godzinowym, zgodnie ze standardami Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) ) , Uczestnik/Zamawiający zobowiązuje się przedstawić (przesłać drogą mailową na adres: kontakt@letsr.pl) dokument potwierdzający odbycie szkolenia I stopnia TSR przez Uczestnika, niezwłocznie po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w szkoleniu Organizatora. Przedstawienie wskazanego dokumentu jest warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w szkoleniu II stopnia TSR i specjalistycznych. Uczestnicy, którzy odbyli szkolenie I stopnia TSR  u Organizatora, są zwolnieni z obowiązku przedstawiania dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia I stopnia TSR.
 7. Dokonanie wpłaty zadatku (w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego) w wysokości 300zł (trzysta złotych ) za szkolenie w terminie 3 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego. Zadatek należy uiścić na rachunek bankowy podany w wiadomości e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.
  1. Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu zadatku na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora z potwierdzeniem wpłaty zadatku oraz informacją o wpisie Uczestnika na listę główną lub listę rezerwową. Wpis na listę główną stanowi rezerwację miejsca na szkoleniu dla Uczestnika.
  2. Brak wpłaty zadatku w terminie określonym w pkt. 7 powyżej oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu i skutkuje brakiem wpisania na listę główną lub rezerwową.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy głównej, jeżeli liczba chętnych na dane szkolenie będzie większa niż liczba wolnych miejsc. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność księgowania wpłat na rachunku bankowym oraz spełnienie wymagań pkt. II ust. 1, 2, 3, 4 niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu listy głównej, będą wpisywane na listę rezerwową bądź Organizator odmówi przyjęcia zgłoszenia.
 8. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z wpisem na listę główną Uczestników oraz dokonanie opłaty zadatku jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z Regulaminem i akceptacją postanowień Regulaminu.
 9. Uczestnik, który dokonał płatności zadatku, a nie został wpisany na listę główną szkolenia z uwagi na brak dostępności miejsc, otrzyma pełen zwrot zadatku lub zaliczenie/przeksięgowanie wpłaty na inne szkolenie Organizatora spośród dostępnych (z wolnymi miejscami) i już opublikowanych szkoleń na stronie https://www.letsr.pl/kalendarz-szkolen/, według wyboru Uczestnika. Zwrot zadatku nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na który Uczestnik został wpisany na listę rezerwową.
 10. Organizator wskazuje, że minimalna liczba uczestników na szkolenie stacjonarne wynosi 16 osób, szkolenie online 14 osób. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej liczby osób na minimum 30 dni przed szkoleniem, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zwrotu uiszczonych należności.
 11. Do korzystania ze szkolenia online konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer bądź sprzęt, którym posługuje się Uczestnik/Zamawiający (z każdorazową rekomendacją Organizatora na komputer/laptop):
  1. dostęp do stałego i stabilnego połączenia z Internetem o minimalnej prędkości pobierania 5Mb/s, oraz opóźnieniem PING nie większym niż 100ms. – link do testu >>TUTAJ<<
  2. zainstalowana aplikacja Zoom Meetings – link do pobrania >>TUTAJ<<
  3. aktywna kamera internetowa
  4. zestaw słuchawkowy z mikrofonem


III WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOLENIA:

 • Obecność podczas wszystkich dni szkoleniowych ( ilość godzin szkoleniowych zgodnie z opisem szkolenia ) w ramach szkolenia, z zastrzeżeniem pkt. III ust. 4 poniżej. Uczestnik ma obowiązek wpisania się na listę obecności każdego dnia szkolenia. W przypadku szkolenia on-line obecność jest weryfikowana na podstawie raportu z aplikacji Zoom Meetings.
 • Oddanie i zaliczenie przez osobę prowadzącą szkolenie prac własnych/pisemnych Uczestników (dotyczy szkolenia I stopień TSR oraz II stopień TSR).
 • Pełne opłacenie szkolenia.
 • W przypadku nieobecności na zjeździe szkoleniowym, obejmującym w zależności od szkolenia określoną liczbę dni szkoleniowych, Uczestnik nie ma możliwości odrobienia godzin z inną grupą szkoleniową.
 • Organizator wymaga zadbania o odpowiednie warunki i przestrzeń do uczestnictwa w szkoleniu w formule online. Nie jest możliwe uczestnictwo w szkoleniu/zjeździe podczas:
  1. przemieszczania się środkami transportu
  2. uczestnictwa w równoległym, innym szkoleniu/kursie
  3. obecności osób trzecich w tym samym pomieszczeniu
  4. wyłączonej kamery internetowej
 • Organizator po ukończeniu szkolenia przez Uczestnika wydaje stosowne zaświadczenie.


IV PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2023.2759 t.j. ) Uczestnik/Zamawiający, będący osobą fizyczną (Konsument) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia tj. potwierdzenia przez Organizatora uczestnictwa w zamówionym szkoleniu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik/Zamawiający może złożyć poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@letsr.pl bądź drogą pocztową na adres właściwego Organizatora. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na wzorze – formularzu dostępnym na stronie internetowej https://www.letsr.pl/regulamin-szkolen/, lecz nie jest to obowiązkowe.
 3. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle do Uczestnika/Zamawiającego wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Uczestnikowi/Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku szkolenia rozpoczętego (lub już zakończonego) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o czym Uczestnik/Zamawiający został poinformowany przed rozpoczęciem szkolenia i na co udzielił wyraźnej zgody.


V REZYGNACJA ZE SZKOLENIA – DOTYCZY WSZYSTKICH ZAMAWIAJĄCYCH I UCZESTNIKÓW:

 1. Rezygnację ze szkolenia Uczestnik/Zamawiający powinien zgłosić Organizatorowi w drodze wiadomości e-mail na adres kontakt@letsr.pl.
 2. Jeśli rezygnacja została zgłoszona Organizatorowi na 30 dni przed terminem rozpoczęcia usługi wszelkie wpłaty uiszczone przez Uczestnika/Zamawiającego zostają zwrócone w całości lub przesunięte na kolejne (dostępne) proponowane przez Organizatora zajęcia szkoleniowe, zgodnie z decyzją Uczestnika/Zamawiającego.
 3. W przypadku Konsumentów: W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem usługi, Organizator zwraca na rzecz Uczestnika/Zamawiającego wszelkie uiszczone kwoty, pomniejszone o wartość uiszczonego zadatku. Rezygnacja jest niezależna od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. IV niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy Zamawiającym i/lub Uczestnikiem jest inny podmiot niż Konsument:
  1. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni przed szkoleniem, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Uczestnika/Zamawiającego żadnych uiszczonych należności pieniężnych z tytułu szkolenia, w szczególności uiszczonego zadatku bądź dalszych/innych należności na poczet ceny szkolenia do wysokości 50% ceny szkolenia.
  2. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem, Zamawiający/Uczestnik zostanie obciążony ceną szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia.
  3. Obciążenie, o których mowa w pkt. V ust. 4 lit. a,b Regulaminu następują na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Organizatora.

 
VI PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIA

 1. Cena każdego szkolenia dostępna będzie w ofercie znajdującej się na stronie internetowej www.letsr.pl.
 2. Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
 3. Uczestnik/Zamawiający we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania oraz posiłków.
 4. Ceny szkolenia podawane w ofercie zawierają podatek VAT 23% i są podawane w polskich złotych.
 5. Płatności za szkolenie można dokonać jednorazowo bądź w formie transz. W przypadku szkolenia jednozjazdowego dokonanie pełnej wpłaty za szkolenie (pomniejszonej o zadatek) należy dokonać najwcześniej na 30 dni, a najpóźniej na 14 dni przed terminem szkolenia. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza rezygnację ze szkolenia oraz skutki związane z rezygnacją określone w pkt. V ust. 3 lub 4 (w zależności od podmiotu, który dokonuje rezygnacji).
  W przypadku szkoleń kilkuzjazdowych (obejmujących kilka weekendów, czyli tzw. zjazdów) płatności można dokonać jednorazowo w terminie od 30 dni do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w transzach płatnych najpóźniej na 14 dni przed każdym zjazdem.
 6. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu Uczestnik/Zamawiający powinien wpłacić na numer rachunku bankowego Organizatora podany w wiadomości e-mail z informacją o zebraniu grupy i potwierdzeniem realizacji usługi. Wiadomość jest wysyłana na 30 dni przed rozpoczęciem usługi. 
 7. Faktura zostanie wystawiona w przeciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty ceny szkolenia na rachunku bankowym Organizatora.
 8. Organizator wystawia faktury w formie elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2024.361 t.j.)
 9. Uczestnik/Zamawiający akceptuje przyjęcie faktury elektronicznej.


VII SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Termin, program oraz miejsce realizacji każdego szkolenia dostępny będzie w ofercie znajdującej się na stronie internetowej letsr.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian z ważnych przyczyn trenerów/wykładowców. Zajęcia w ramach szkolenia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem.
 2. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu do 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia za porozumieniem zainteresowanych stron lub zwrot wpłaconej kwoty za szkolenie w pełnej wysokości.
 3. W przypadku odwołania szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni od rozpoczęcia szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora Uczestnik/Zamawiający otrzyma zwrot w wysokości wpłaconego zadatku za szkolenie w podwójnej wysokości oraz wszelkie inne uiszczone należności pieniężne, bądź zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia za porozumieniem zainteresowanych stron.
 4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem szkolenia, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za szkolenie, którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.
 5. Organizator jest uprawniony do świadczenia usług przy pomocy podwykonawców, współpracowników, pracowników. Organizator odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, współpracowników, pracowników, jak za własne działania i zaniechania.


VIII BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą̨ zostać́ zagubione, zniszczone bądź́ skradzione podczas szkolenia.
 2. Uczestnicy są̨ zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i ppoż., jakie obowiązują̨ na terenie obiektu, w którym organizowane jest szkolenie.
 3. Uczestnicy ponoszą̨ pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie niszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się szkolenie.


IX REKLAMACJE

 1. Uczestnik/Zamawiający może składać reklamacje w drodze wiadomości e-mail na adres kontakt@letsr.plbądź drogą pocztową na adres Organizatora w terminie 7 dni od zakończenia danego szkolenia.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy co najmniej podać imię nazwisko, termin i miejsce szkolenia, przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz oczekiwania zgłaszającego reklamację względem Organizatora.
 3. Organizator rozpoznaje reklamacje nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia reklamacyjnego.


X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika/Zamawiającego jest Organizator. Podane przez Uczestnika/Zamawiającego dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt. a) b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)- Dz.U. UE.L.2016.119.1 (tj. na podstawie zgody, dla celów związanych zawieraniem i realizacją umów i dla prawnie uzasadnionych interesów Administratora – którym jest Organizator). Zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować: imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail, wykształcenie, ukończone szkolenia, wykonywany zawód, doświadczenie terapeutyczne.
 2. Zawarcie umowy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń.
 3. W przypadku zawarcia umowy przez Uczestnika/Zamawiającego podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych itp. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek wyłącznie jego podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej i zawarcie lub realizację umowy.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do wygaśnięcia wszelkich praw i roszczeń wzajemnych pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem/Zamawiającym, nie dłużej niż lat 6 w zakresie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Uczestnik/Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
 6. Uczestnik/Zamawiający ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez Administratora, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: kontakt@letsr.plbądź pisemnego na adres siedziby Administratora.
 7. Uczestnik/Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. Odbiorcą danych są podmioty współpracujące z Administratorem, świadczące usługi, w tym usługi szkoleniowe, hostingowe, księgowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, a także w zakresie danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail), kancelarie świadczące usługi prawnicze dla Administratora związane z realizacją umów. Dane mogą być przekazane ZUS, US i innym organom publicznym zgodnie z przepisami prawa i w zakresie wymaganym przez prawo np. w ramach JPK.
 9. Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu.
 10. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.


XI INNE

 1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie dźwięku i fotografowanie podczas szkolenia bez zgody Organizatora.
 2. Wszystkie materiały wykorzystywane oraz udostępniane Uczestnikom przez Organizatora objęte są Prawem Autorskim.
 3. Żadna część materiałów szkoleniowych nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Organizatora.
 4. Szkolenie może być filmowane oraz fotografowane przez Organizatora za zgodą Uczestnika.
 5. W przypadku zgody Uczestnika, o której mowa w pkt. XI ust. 4 Udział w szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, tj. nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora w celach komercyjnych/w celach szkoleniowych i promocyjno – reklamowych nagrań i zdjęć́ ze szkoleń:
  1. Gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w szkoleniu.
  2. Gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę̨ na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź́ pozowaniem do zdjęcia.

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach organizacyjnych (wszelka pomoc, pytania, problemy) uczestnicy powinni kontaktować się z koordynatorem Michałem Majchrowskim (tel. 788 21 55 00, mail: kontakt@letsr.pl).
 2. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2024r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, które będą publikowane na stronie internetowej www.letsr.pl
 5. Regulamin uchyla postanowienia regulaminu szkoleń LETSR z dnia 3 marca 2023r. Do wszelkich umów i zobowiązań zawartych pod rządem Regulaminu z dnia 3 marca 2023r. stosuje się przepisy Regulaminu z dnia 3 marca 2023 r.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa