Regulamin szkoleń i superwizji

 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach oraz superwizji organizowanych przez Organizatora. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią̨ integralną cześć́ zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu bądź superwizji i obowiązują̨ wszystkich uczestników.
 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:
  1. Organizator – przedsiębiorca szczegółowo określony przy wyborze i złożeniu zamówienia na dane szkolenie bądź superwizji.
  2. Uczestnik – osoba fizyczna dokonująca rejestracji na szkolenie bądź superwizję drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie internetowej https://www.letsr.pl/regulamin-szkolen-i-superwizji/.
  4. Wymagania Kwalifikacyjne – wymagania określone szczegółowo w formularzu rejestracyjnym; Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy składający formularz rejestracyjny nie spełnia wymogów do uczestnictwa w danym szkoleniu bądź superwizji, w szczególności w zakresie ukończonych studiów, stażu pracy bądź wykonywanego zawodu.
  5. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która kieruje Uczestnika na szkolenie bądź superwizję.
  6. Konsument – osoba fizyczna – Uczestnik i/lub Zamawiający dokonującą z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


II ZASADY UCZESTNICTWA

 Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:

 1. Spełnienie Wymagań Kwalifikacyjnych do uczestnictwa w wybranym szkoleniu.
 2. Dokonanie rejestracji drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://www.letsr.pl/rejestracja/.
 3. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony danymi aktualnymi i zgodnymi ze stanem rzeczywistym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika bądź Zamawiającego danych nieprawidłowych, nieprawdziwych bądź niekompletnych.
 5. W przypadku szkolenia, które stanowi kolejny poziom kształcenia (II stopień TSR lub szkolenie specjalistyczne), które zgodnie z wymogami Organizatora musi być poprzedzone odbyciem/ukończeniem szkolenia I stopnia TSR, Uczestnik/Zamawiający zobowiązuje się przedstawić (przesłać drogą mailową na adres: kontakt@letsr.pl) dokument potwierdzający odbycie szkolenia I stopnia TSR przez Uczestnika, niezwłocznie po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w szkoleniu Organizatora. Przedstawienie wskazanego dokumentu jest warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w szkoleniu II stopnia TSR i specjalistycznych. Uczestnicy, którzy odbyli szkolenie I stopnia TSR  u Organizatora, są zwolnieni z obowiązku przedstawiania dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia I stopnia TSR.
 6. Dokonanie wpłaty zadatku (w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego) w wysokości 200zł za szkolenie w terminie 3 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego. Zadatek należy uiścić na rachunek bankowy podany w wiadomości e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.
  1. Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail w terminie 2 dni od dnia wpływu zadatku na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora z potwierdzeniem wpłaty zadatku oraz informacją o wpisie Uczestnika na listę główną lub listę rezerwową. Wpis na listę główną stanowi rezerwację miejsca na szkoleniu dla Uczestnika.
  2. Brak wpłaty zadatku w terminie określonym w pkt. 6 powyżej oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu i skutkuje brakiem wpisania na listę główną lub rezerwową.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy głównej, jeżeli liczba chętnych na dane szkolenie będzie większa niż liczba wolnych miejsc. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność księgowania wpłat na rachunku bankowym oraz spełnienie wymagań pkt. II ust. 1, 2, 3, 4 niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu listy głównej, będą wpisywane na listę rezerwową bądź Organizator odmówi przyjęcia zgłoszenia.
 7. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z wpisem na listę główną Uczestników oraz dokonanie opłaty zadatku jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z Regulaminem i akceptacją postanowień Regulaminu.
 8. Uczestnik, który dokonał płatności zadatku, a nie został wpisany na listę główną szkolenia z uwagi na brak dostępności miejsc, otrzyma pełen zwrot zadatku lub zaliczenie/przeksięgowanie wpłaty na inne szkolenie tego samego Organizatora spośród już opublikowanych szkoleń na stronie https://www.letsr.pl/kalendarz-szkolen/, według wyboru Uczestnika. Zwrot zadatku nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na który Uczestnik został wpisany na listę rezerwową.
 9. Organizator wskazuje, że minimalna liczba uczestników na szkolenie stacjonarne wynosi 16 osób, szkolenie online 14 osób. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej liczby osób na minimum 30 dni przed szkoleniem, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zwrotu uiszczonych należności.
 10. Do korzystania ze szkolenia online konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer bądź sprzęt, którym posługuje się Uczestnik/Zamawiający (z każdorazową rekomendacją Organizatora na komputer/laptop):
  1. dostęp do stałego i stabilnego połączenia z Internetem o minimalnej prędkości pobierania 5Mb/s, oraz opóźnieniem PING nie większym niż 100ms. – link do testu >>TUTAJ<<
  2. zainstalowana aplikacja Zoom Meetings – link do pobrania >>TUTAJ<<
  3. aktywna kamera internetowa
  4. zestaw słuchawkowy z mikrofonem

III WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOLENIA:

 1. Obecność podczas wszystkich dni szkoleniowych ( ilość godzin szkoleniowych zgodnie z opisem szkolenia ) w ramach szkolenia, z zastrzeżeniem pkt. III ust. 4 poniżej. Uczestnik ma obowiązek wpisania się na listę obecności każdego dnia szkolenia. W przypadku szkolenia on-line obecność jest weryfikowana na podstawie raportu z aplikacji Zoom Meetings.
 2. Terminowe oddanie i zaliczenie przez osobę prowadzącą szkolenie prac własnych/pisemnych Uczestników (dotyczy szkolenia I stopień TSR oraz II stopień TSR).
 3. Pełne i terminowe opłacenie szkolenia.
 4. W przypadku nieobecności na zjeździe szkoleniowym, obejmującym w zależności od szkolenia określoną liczbę dni szkoleniowych, Uczestnik nie ma możliwości odrobienia godzin z inną grupą szkoleniową.
 5. Organizator po ukończeniu szkolenia przez Uczestnika wydaje stosowne zaświadczenie.


IV PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DOTYCZY WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2020.287 t.j. ) Uczestnik/Zamawiający, będący osobą fizyczną (Konsument) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia tj. potwierdzenia przez Organizatora uczestnictwa w zamówionym szkoleniu bądź superwizji.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Uczestnik/Zamawiający może złożyć poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@letsr.plbądź drogą pocztową na adres właściwego Organizatora. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na wzorze – formularzu dostępnym na stronie internetowej https://www.letsr.pl/regulamin-szkolen-i-superwizji/, lecz nie jest to obowiązkowe.
 3. Organizator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle do Uczestnika/Zamawiającego wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Uczestnikowi/Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku szkolenia bądź superwizji rozpoczętego (lub już zakończonego) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o czym Uczestnik/Zamawiający został poinformowany przed rozpoczęciem szkolenia bądź superwizji i na co udzielił wyraźnej zgody.


V REZYGNACJA ZE SZKOLENIA – DOTYCZY WSZYSTKICH ZAMAWIAJĄCYCH I UCZESTNIKÓW:

 1. Rezygnację ze szkolenia Uczestnik/Zamawiający powinien zgłosić Organizatorowi w drodze wiadomości e-mail na adres kontakt@letsr.pl.
 2. Jeśli rezygnacja została zgłoszona Organizatorowi na 30 dni przed terminem rozpoczęcia usługi wszelkie wpłaty uiszczone przez Uczestnika/Zamawiającego zostają zwrócone w całości lub przesunięte na kolejne proponowane przez Organizatora zajęcia szkoleniowe, zgodnie z decyzją Uczestnika/Zamawiającego.
 3. W przypadku Konsumentów: W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem usługi, Organizator zwraca na rzecz Uczestnika/Zamawiającego wszelkie uiszczone kwoty, pomniejszone o wartość uiszczonego zadatku. Rezygnacja jest niezależna od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. IV niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy Zamawiającym i/lub Uczestnikiem jest inny podmiot niż Konsument:
  1. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni przed szkoleniem, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Uczestnika/Zamawiającego żadnych uiszczonych należności pieniężnych z tytułu szkolenia, w szczególności uiszczonego zadatku bądź dalszych/innych należności na poczet ceny szkolenia do wysokości 50% ceny szkolenia.
  2. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem, Zamawiający/Uczestnik zostanie obciążony ceną szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia.
  3. Obciążenie, o których mowa w pkt. V ust. 4 lit. a,b Regulaminu następują na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Organizatora.

 

 VI PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIA

 1. Cena każdego szkolenia dostępna będzie w ofercie znajdującej się na stronie internetowej letsr.pl.
 2. Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
 3. Uczestnik/Zamawiający we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania oraz posiłków.
 4. Ceny szkolenia podawane w ofercie są podawane w polskich złotych.
 5. Płatności za szkolenie można dokonać jednorazowo bądź w formie transz. W przypadku szkolenia jednozjazdowego dokonanie pełnej wpłaty za szkolenie (pomniejszonej o zadatek) należy dokonać najwcześniej na 30 dni, a najpóźniej na 14 dni przed terminem szkolenia. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza rezygnację ze szkolenia oraz skutki związane z rezygnacją określone w pkt. V ust. 3 lub 4 (w zależności od podmiotu, który dokonuje rezygnacji).
  W przypadku szkoleń kilkuzjazdowych (obejmujących kilka weekendów, czyli tzw. zjazdów) płatności można dokonać jednorazowo w terminie od 30 dni do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w transzach płatnych najpóźniej na 14 dni przed każdym zjazdem.
 6. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu Uczestnik/Zamawiający powinien wpłacić na numer rachunku bankowego Organizatora podany w wiadomości e-mail z informacją o zebraniu grupy i potwierdzeniem realizacji usługi. Wiadomość jest wysyłana na 30 dni przed rozpoczęciem usługi. 
 7. Faktura zostanie wystawiona w przeciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty ceny szkolenia na rachunku bankowym Organizatora.
 8. Organizator wystawia faktury w formie elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j.)
 9. Uczestnik/Zamawiający akceptuje przyjęcie faktury elektronicznej.

 

VII ZASADY UCZESTNICTWA i PŁATNOŚCI ZA SUPERWIZJĘ

 Podstawą uczestnictwa w superwizji jest:

 1. Spełnienie Wymagań Kwalifikacyjnych do uczestnictwa.
 2. Dokonanie rejestracji drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://www.letsr.pl/rejestracja/.
 3. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony danymi aktualnymi i zgodnymi ze stanem rzeczywistym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika bądź Zamawiającego danych nieprawidłowych, nieprawdziwych bądź niekompletnych.
 5. W przypadku superwizji, która zgodnie z wymogami Organizatora musi być poprzedzona odbyciem/ukończeniem szkolenia I stopnia TSR, Uczestnik/Zamawiający zobowiązuje się przedstawić (przesłać drogą mailową na adres: kontakt@letsr.pl) dokument potwierdzający odbycie szkolenia I stopnia TSR przez Uczestnika, niezwłocznie po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w superwizji. Uczestnicy, którzy odbyli szkolenie I stopnia TSR  u Organizatora, są zwolnieni z obowiązku przedstawiania dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia I stopnia TSR.
 6. Procedura zakupu superwizji jest następująca: Uczestnik bądź Zamawiający powinien:
  1. dokonać rejestracji, o której mowa w pkt.VII ust. 2 Regulaminu
  2. wybrać produkt superwizji
  3. kliknąć w przycisk „Rezerwuję i płacę ”,
  4. opłacić superwizję płatnością on-line,
  5. po dokonaniu płatności na wskazany adres mailowy wysyłana jest informacja potwierdzająca dokonanie zakupu superwizji.
 7. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty za superwizję jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z Regulaminem i akceptacją postanowień Regulaminu.
 8. Do korzystania z superwizji konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer bądź sprzęt, którym posługuje się Uczestnik/Zamawiający ( z każdorazową rekomendacją Organizatora na komputer stacjonarny ):
  1. dostęp do stałego i stabilnego połączenia z Internetem o minimalnej prędkości pobierania 5Mb/s, oraz opóźnieniem PING nie większym niż 100ms. – link do testu >>TUTAJ<<
  2. zainstalowana aplikacja Zoom Mettings – link do pobrania >>TUTAJ<<
  3. aktywna kamera internetowa
  4. zestaw słuchawkowy z mikrofonem
 9. Rezygnację ze superwizji Uczestnik/Zamawiający powinien zgłosić Organizatorowi w drodze wiadomości e-mail na adres kontakt@letsr.pl.
 10. Jeśli rezygnacja została zgłoszona Organizatorowi na 30 dni przed terminem rozpoczęcia usługi wszelkie wpłaty uiszczone przez Uczestnika/Zamawiającego zostają zwrócone w całości lub przesunięte na kolejne proponowane przez Organizatora terminy, zgodnie z decyzją Uczestnika/Zamawiającego.
 11. W przypadku Konsumentów: W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji z superwizji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem usługi, Organizator zwraca na rzecz Uczestnika/Zamawiającego wszelkie uiszczone kwoty, pomniejszone o wartość kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 % uiszczonej ceny. Rezygnacja jest niezależna od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. IV niniejszego Regulaminu.
 12. W przypadku, gdy Zamawiającym i/lub Uczestnikiem jest inny podmiot niż Konsument:
  1. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji z superwizji w terminie krótszym niż 30 dni przed superwizją, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Uczestnika/Zamawiającego żadnych uiszczonych należności pieniężnych z tytułu superwizji do wysokości 50% uiszczonej ceny . Zwrot następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji.
  2. W przypadku zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji z superwizji w terminie krótszym niż 7 dni przed superwizją, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Uczestnika/Zamawiającego żadnych uiszczonych należności pieniężnych z tytułu superwizj.
 13. W przypadku odwołania superwizji w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem  superwizji z przyczyn leżących po stronie Organizatora Uczestnik/Zamawiający będący otrzyma zwrot ceny superwizji  powiększonej o 10% , bądź zostanie zaproponowany kolejny termin superwizji za porozumieniem zainteresowanych stron.

 

VIII SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Termin, program oraz miejsce realizacji każdego szkolenia bądź superwizji dostępny będzie w ofercie znajdującej się na stronie internetowej letsr.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian z ważnych przyczyn trenerów/wykładowców. Zajęcia w ramach szkolenia bądź superwizji odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem.
 2. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bądź superwizji lub zmiany jego terminu do 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia bądź superwizji . W takiej sytuacji zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia/superwizji  za porozumieniem zainteresowanych stron lub zwrot wpłaconej kwoty za szkolenie  bądź superwizji  w pełnej wysokości.
 3. W przypadku odwołania szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni od rozpoczęcia szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora Uczestnik/Zamawiający otrzyma zwrot w wysokości wpłaconego zadatku za szkolenie w podwójnej wysokości oraz wszelkie inne uiszczone należności pieniężne, bądź zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia za porozumieniem zainteresowanych stron.
 4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem szkolenia bądź superwizji , jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za szkolenie bądź superwizji , którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.
 5. Organizator jest uprawniony do świadczenia usług przy pomocy podwykonawców, współpracowników, pracowników. Organizator odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, współpracowników, pracowników, jak za własne działania i zaniechania.


IX BEZPIECZEŃSTWO

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą̨ zostać́ zagubione, zniszczone bądź́ skradzione podczas szkolenia bądź superwizji.
 2. Uczestnicy są̨ zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i ppoż., jakie obowiązują̨ na terenie obiektu, w którym organizowane jest szkolenie bądź superwizja.
 3. Uczestnicy ponoszą̨ pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie niszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się szkolenie bądź superwizja.


X REKLAMACJE

 1. Uczestnik/Zamawiający może składać reklamacje w drodze wiadomości e-mail na adres kontakt@letsr.pl bądź drogą pocztową na adres Organizatora w terminie 7 dni od zakończenia danego szkolenia bądź superwizji  .
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy co najmniej podać imię nazwisko, termin i miejsce szkolenia bądź superwizji, przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz oczekiwania zgłaszającego reklamację względem Organizatora.
 3. Organizator rozpoznaje reklamacje nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia reklamacyjnego.


XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika/Zamawiającego jest Organizator. Podane przez Uczestnika/Zamawiającego dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt. a) b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)- Dz.U. UE.L.2016.119.1 (tj. na podstawie zgody, dla celów związanych zawieraniem i realizacją umów i dla prawnie uzasadnionych interesów Administratora – którym jest Organizator). Zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować: imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail, wykształcenie, ukończone szkolenia, wykonywany zawód, doświadczenie terapeutyczne.
 2. Zawarcie umowy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją szkoleń bądź superwizji .
 3. W przypadku zawarcia umowy przez Uczestnika/Zamawiającego podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych itp. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek wyłącznie jego podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej i zawarcie lub realizację umowy.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do wygaśnięcia wszelkich praw i roszczeń wzajemnych pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem/Zamawiającym, nie dłużej niż lat 6 w zakresie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia bądź superwizji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Uczestnik/Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
 6. Uczestnik/Zamawiający ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez Administratora, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: kontakt@letsr.pl bądź pisemnego na adres siedziby Administratora.
 7. Uczestnik/Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 8. Odbiorcą danych są podmioty współpracujące z Administratorem, świadczące usługi, w tym usługi szkoleniowe, hostingowe, księgowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, a także w zakresie danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail), kancelarie świadczące usługi prawnicze dla Administratora związane z realizacją umów. Dane mogą być przekazane ZUS, US i innym organom publicznym zgodnie z przepisami prawa i w zakresie wymaganym przez prawo np. w ramach JPK.
 9. Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu.
 10. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.


XII INNE

 1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie dźwięku i fotografowanie podczas szkolenia bądź superwizji bez zgody Organizatora.
 2. Wszystkie materiały wykorzystywane oraz udostępniane Uczestnikom przez Organizatora objęte są Prawem Autorskim.
 3. Żadna część materiałów szkoleniowych nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Organizatora.
 4. Szkolenie bądź superwizja może być filmowane oraz fotografowane przez Organizatora za zgodą Uczestnika.
 5. W przypadku zgody Uczestnika, o której mowa w pkt. XII ust. 4 Udział w szkoleniu bądź superwizji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, tj. nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora w celach komercyjnych/w celach szkoleniowych i promocyjno – reklamowych nagrań i zdjęć́ ze szkoleń bądź superwizji:
  1. Gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w szkoleniu bądź superwizji .
  2. Gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę̨ na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź́ pozowaniem do zdjęcia.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach organizacyjnych (wszelka pomoc, pytania, problemy) uczestnicy powinni kontaktować się z koordynatorem Michałem Majchrowskim (tel. 788 21 55 00, mail: kontakt@letsr.pl).
 2. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3 marca 2023r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, które będą publikowane na stronie internetowej letsr.pl.
 5. Regulamin uchyla postanowienia regulaminu szkoleń LETSR z dnia 1 sierpnia 2019r. Do wszelkich umów i zobowiązań zawartych pod rządem Regulaminu z dnia 1 sierpnia 2019 r. stosuje się przepisy Regulaminu z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa