Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI LABORATORIUM EDUKACJI I TERAPII SR

Laboratorium Edukacji i Terapii SR dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność uczestników szkoleń oraz innych osób korzystających z naszego wsparcia, w zakresie prowadzonej przez nas działalności.

W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych, przyjmujemy ten dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa przede wszystkim, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa Państwu przysługują w związku z ich przetwarzaniem.

JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Dane osobowe – Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie.

Organizator – Podmiot gospodarczy realizujący dane szkolenie. Organizatorzy są przypisani do każdego szkolenia, a informacja ta jest dostępna przy każdym szkoleniu oraz w wiadomości potwierdzającej wpłynięcie zgłoszenia rejestracyjnego.

Uczestnik – każda osoba fizyczna, z którą wiąże nas stosunek prawny, w szczególności uczestnik szkolenia, klient.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Strona – prowadzona przez nas strona internetowa: www.letsr.pl.

Procesorzy – podmioty, którym możemy powierzać Państwa dane osobowe, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te działają tylko na podstawie naszej wyraźnej instrukcji i w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, które reguluje obowiązki ciążące na Procesorze w związku z przetwarzaniem danych administratora, przy zachowaniu wcześniej zweryfikowanych środków bezpieczeństwa.

Regulamin – Regulamin szkoleń LETSR dostępny pod adresem: https://www.letsr.pl/regulamin-szkolen-letsr/ 

Usługa – szkolenia, superwizje, spotkania, wydarzenia, które są realizowane przez Organizatora.

Kto jest Administratorem Państwa danych oraz jak mogą się Państwa z nami skontaktować?

Administratorami danych osobowych Klienta są następujące podmioty:

Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Ewa Majchrowska
ul. Stanisława Moniuszki 15, 95-200 Pabianice
NIP: 731 142 90 68 | REGON: 471654082

Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Michał Majchrowski
ul. Stanisława Moniuszki 15, 95-200 Pabianice
NIP: 731 196 49 79  | REGON: 365126474

Oba podmioty prowadzą wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej:

LETSR Ewa i Michał Majchrowscy s.c.
ul. Stanisława Moniuszki 15, 95-200 Pabianice
NIP: 731 206 52 89   | REGON: 383623537

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ww. administratorów danych działających w modelu współadministrowania. Oznacza to, że jeden lub więcej administratorów danych wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych, co czyni je współadministratorami Państwa danych osobowych.

Więcej o tym, jak współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe, znajdą Państwo tu: Uzgodnienia między współadministratorami.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy skontaktować się z nami wykorzystując powyższe dane kontaktowe.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je podczas rejestracji na Usługę, a także później, w związku z uczestnictwem w Usługach Organizatorów. Jak również drogą mailową, z profili społecznościowych lub telefonicznie w przypadku kontaktu w takiej formie.

Jakie dane Uczestników gromadzimy?

Z następujących kategorii:

 1. Imię i nazwisko, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu, ukończone szkolenia z zakresu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach; Usługi, w których chce się uczestniczyć, szczegóły płatności; dane do faktury;
 2. Historia uczestnictwa w szkoleniach, superwizjach, spotkaniach, wydarzeniach;
 3. Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej, profilu na Facebooku;
 4. Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.
 5.  

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie Usług i świadczonych przez Organizatorów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych otrzymanych przed 25 maja 2018r. jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Podstawą prawną przetwarzania danych otrzymanych po 25 maja 2018r.  jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f RODO

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celach, do których zostały zebrane oraz w celach powiązanych – przede wszystkim wynikających z przepisów prawa, w tym w celach:

 1. Niezbędnych do świadczenia Usług zamówionych przez Użytkownika, a tym samym realizacji zawartej umowy lub w ramach podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. Przeprowadzenia analizy statystycznej i marketingowej, testowania systemów, ankietowania klientów, zapewnienie funkcjonalności strony internetowej oraz ułatwienie korzystania z niej oraz w celu odpowiadania na roszczenia lub skargi – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3. Marketingowych: – od czasu do czasu będziemy wysyłać Użytkownikowi drogą elektroniczną informacje o usługach Administratora, o ile wyraził dobrowolną zgodę na otrzymywanie takich informacji – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas dobrowolna zgoda Użytkownika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. Wynikających z przepisów prawa – zwłaszcza związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 5. Związanych z ustalaniem, obroną i dochodzeniem ewentualnych roszczeń wynikających z łączącej nas z Państwem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umów, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. Archiwizacyjnych, w tym wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 2. Statystycznych – nie dłużej niż przez okres 2 lat.
 3. Przechowujemy dane osobowe dla celów wysyłki treści marketingowych do momentu cofnięcia zgody na takie przetwarzanie.
  Odwołanie takiej zgody jest możliwe w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres: kontakt@letsr.pl
 4. Związanych z roszczeniami – do czasu ich przedawnienia, określonych w przepisach prawa cywilnego.

Komu możemy przekazać Państwa daneosobowe?

 1. Dostawcy rozwiązań teleinformatycznych, w tym firma hostingowa oraz firma wspierająca Administratora w utrzymaniu strony WWW
 2. Biuro księgowe
 3. Firma pocztowa/kurierska
 4. Firma za pośrednictwem której wysyłamy komunikację SMS, wspierającą nas w organizacji szkoleń
 5. Firma za pośrednictwem której wysyłamy newsletter
 6. Banki

Państwa dane osobowe powierzamy wyłącznie podmiotom zapewniającym odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa, naszą współpracę regulując umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, spełniającą wymogi art. 28 RODO

Dane osobowe zgromadzone przez Organizatora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Jakie są prawa Uczestnika z związku z przetwarzaniem jego danych osobowych?

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej. Mogą Państwo realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.

Prawo do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej Państwo nam udzieliło na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Państwa zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Państwa rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Państwa zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy Państwa dane.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Państwa danych osobowych.

Pomimo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, możemy zachować pewne dane osobowe, przykładowo jeśli jest to niezbędne z punktu widzenia ciążących na nas obowiązków prawnych (np. w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej)

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli zgłoszą Państwo takie żądanie, wówczas ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do czynności ich przechowywania (chyba że znajdą zastosowanie wyjątki wskazane w art. 18 ust. 2 RODO).

Prawo dostępu do danych osobowych

Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowy

Prawo do sprostowania danych osobowych

Mają Państwo prawo do żądania od nas sprostowania Państwa danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Prawo do przenoszenia danych osobowych

W uzasadnionych sytuacjach mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych np. do innej firmy szkoleniowej.

Mają Państwo również prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Natomiast w przypadku Uczestników odwiedzających stronę internetową www.letsr.pl, ich dane mogą zostać przekazane do krajów spoza EOG, ale tylko w oparciu o przewidzianą w RODO podstawę transferu danych osobowych poza EOG. W przypadku administratora podstawą takiego transferu są co do zasady Standardowe Klauzule Umowne, o których mowa w art. 46 RODO, dzięki którym regulujemy transfer danych do USA w związku z korzystaniem z narzędzi opisanych w drugiej części Polityki prywatności: „Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odwiedzających stronę internetową www.letsr.pl”.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odwiedzających stronę internetową www.letsr.pl

Używamy technologii takich jak pliki cookie w celach statystycznych, analizy i badania ruchu na Stronie, zindywidualizowania treści i reklam oraz zapewnienia narzędzi sieci społecznościowych. 

Terminem „cookie” określamy wszystkie technologie, które przechowują i wykorzystują informacje na urządzeniu, na którym odwiedzają Państwo Stronę, np. na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Używamy także technologii takich jak znaczniki pikselowe i pakiety oprogramowania osadzone na naszej Stronie (więcej o nich w informacjach poniżej).

Istnieją różne typu plików cookie, np.:

‒ pliki cookie obsługiwane bezpośrednio przez nas i pliki cookie obsługiwane w naszym imieniu, np. przez firmy analizujące dla nas dane;

‒ pliki cookie, które funkcjonują przez określony czas także te, które funkcjonują jedynie do czasu zamknięcia przeglądarki. Są one automatycznie kasowane po zamknięciu przez Państwa przeglądarki. Inne pliki tego typu to tzw. trwałe pliki cookie, które nie są kasowane po zamknięciu przez Państwa przeglądarki. Służą one np. do rozpoznania Państwa urządzenia, gdy znów odwiedzą Państwo Stronę.

Logi serwera i zapamiętywanie adresu IP

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji osoby odwiedzającej Stronę. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest

ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te posłużą nam także do tworzenia statystyk, które wykorzystujemy do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.

Google Analytics oraz pliki cookie

Korzystamy z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających Stronę, a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Państwa adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

Mogą Państwo zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Mogą Państwo w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google AdWords

Na Stronie wykorzystywana jest także bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w Google AdWords. Google dba o ochronę danych swoich klientów i użytkowników w tym zakresie. Ilekroć użytkownik klika w reklamę, Google umieszcza na jego komputerze plik cookie, który po 30 dniach wygasa. Technologia ta pozwala nam na prowadzenie działań remarketingowych. Remarketing pozwala wyświetlać reklamę Strony osobom, które wcześniej odwiedziły Stronę, podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli nie chcesz aby ta usługa miała do Ciebie zastosowanie, możesz odmówić niezbędnego w tym celu zapisywania plików cookie – odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie.

Istnieje także możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie takich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklamy dopasowanej do zainteresowań lub aby zrezygnować z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej, prosimy przejść na stronę http://youronlinechoices.eu/.

Facebook Pixel

Na Stronie stosujemy piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Przy jego pomocy uzyskujemy możliwość śledzenia poczynań osób odwiedzających Stronę poprzez monitorowanie konwersji, względnie kliknięciu na reklamę Facebooka. Dzięki temu możemy określić skuteczność ogłoszeń reklamowych dla celów statystyki i badań rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, to znaczy, że nie widzimy danych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak gromadzone i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy Państwa zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Facebook może te dane połączyć z Państwa kontem na Facebooku i zastosować je do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka. W tym zakresie Facebook może używać plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google Custom Search Engine

Na Stronie używamy wyszukiwarki Google Custom Search Engine (CSE). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych użytkownika przez Google są dostępne na stronie: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

Google Double Click

Strona może wykorzystywać pliki cookie DART dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik cookie kiedy odwiedzają Państwo strony internetowe używające systemu reklamowego DoubleClick. Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Państwa zainteresowań. Pliki cookie DART umożliwiają Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin Strony w innych stronach internetowych. System DART nie śledzi informacji osobistych, jak imię, adres e-mail, adres czy numer telefonu.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z używania pliku cookie DART. W tym celu należy odwiedzić stronę rezygnacji z reklam: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Więcej informacji także na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads. Korzystając ze strony Network Advertising Initiative: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp mogą Państwo zrezygnować zbiorczo z wykorzystania plików cookie używanych przez dostawców reklam.

Wtyczki społecznościowe

Strona wykorzystuje wtyczki sieci społecznościowych, jak Facebook, Instagram i Twitter. Kiedy odwiedzają Państwo Stronę przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo konkretną stronę. Jeżeli są Państwo zalogowani w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Państwa kontem. Jeśli skorzystasz z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe zapoznaj się z treścią polityki prywatności danego portalu. Mogą Państwo w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę Państwa prywatności.

Strona zawiera również bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie mają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez Stronę. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na wskazanych portalach zapraszamy na strony konkretnych usługodawców.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Państwu także odrębne powiadomienia na wskazany przez Państwa adres e-mail.