Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI LABORATORIUM EDUKACJI I TERAPII SR

Od dnia 25 maja 2018 r. każdego Klienta Laboratorium Edukacji i Terapii SR (LETSR) obowiązuje Polityka Prywatności, która znajduje się poniżej.

Laboratorium Edukacji i Terapii SR dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność uczestników szkoleń oraz innych osób korzystających z naszego wsparcia, w zakresie prowadzonej przez nas działalności.

W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych, przyjmujemy ten dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe oraz jakie prawa

Państwu przysługują w związku z ich przetwarzaniem.

JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Dane osobowe – Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam przez Państwa danych osobowych.

Organizator – Podmiot gospodarczy realizujący dane szkolenie. Organizatorzy są przypisani do każdego szkolenia, a informacja ta jest dostępna przy każdym szkoleniu oraz w wiadomości potwierdzającej wpłynięcie zgłoszenia rejestracyjnego.

Uczestnik, Klient – każda osoba fizyczna, z którą wiąże nas stosunek prawny, w szczególności

uczestnik szkolenia, klient.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Strona – prowadzona przez nas strona internetowa: www.letsr.pl.

Procesorzy – podmioty, którym możemy przekazywać część Państwa danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Państwa danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie polecimy i tylko we wskazanym przez nas zakresie. Będą przechowywać Państwa dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki im wskażemy lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin – Regulamin szkoleń LETSR dostępny pod adresem: https://www.letsr.pl/regulamin-szkolen-letsr/ 

Usługa – szkolenia, superwizje, spotkania, wydarzenia, które są realizowane przez Organizatora.

Kto jest Administratorem Państwa danych oraz jak mogą się Państwa z nami skontaktować?

Administratorem danych osobowych Klienta jest Organizator danego szkolenia. Może nim być jeden z trzech podmiotów:

Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Ewa Majchrowska
ul. Stanisława Moniuszki 15, 95-200 Pabianice
NIP: 731 142 90 68 | REGON: 471654082

Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Michał Majchrowski
ul. Stanisława Moniuszki 15, 95-200 Pabianice
NIP: 731 196 49 79  | REGON: 365126474

LETSR Ewa i Michał Majchrowscy s.c.
ul. Stanisława Moniuszki 15, 95-200 Pabianice
NIP:   | REGON: 383623537

Dokładna informacja jest podana jest dostępna przy każdym szkoleniu oraz w wiadomości potwierdzającej wpłynięcie zgłoszenia rejestracyjnego.

Chcemy, aby Państwo wiedzieli, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam danych osobowych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy skontaktować się z nami wykorzystując powyższe dane kontaktowe.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je podczas rejestracji na Usługę, a także później, w związku z uczestnictwem w Usługach Organizatorów. Jak również drogą mailową, z profili społecznościowych lub telefonicznie w przypadku kontaktu w takiej formie.

Jakie dane Uczestników gromadzimy?

Z następujących kategorii:

 1. Imię i nazwisko, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu, ukończone szkolenia z zakresu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach; Usługi, w których chce się uczestniczyć, szczegóły płatności; dane do faktury;
 2. Historia uczestnictwa w szkoleniach, superwizjach, spotkaniach, wydarzeniach;
 3. Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej, profilu na Facebooku;
 4. Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.
 5. Lokalizacja, w tym geolokalizacja komputera lub urządzenia użytkownika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem adresu IP.

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów Sprzedaży przez Organizatorów.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Klientem Organizatora, w tym do:

 1. Zapewnianie produktów i usług zamówionych przez użytkownika: używamy przekazanych nam informacji w celu świadczenia usług, o jakie użytkownik prosi w związku z jego rejestracją na Usługę;
 2. Skontaktowania się z użytkownikiem w przypadku organizacji oferowanych Usług: wysyłamy użytkownikowi wiadomości na temat zamówionych usług oraz ich ewentualnych zmian. Takie wiadomości nie są wysyłane w celach marketingowych i nie można zrezygnować z ich otrzymywania;
 3. Cele administracyjne lub prawne: wykorzystujemy dane użytkownika do przeprowadzenia analizy statystycznej i marketingowej, testowania systemów, ankietowania klientów, konserwacji i rozwoju oraz w celu odpowiadania na roszczenia lub skargi.
 4. Komunikacja w związku z obsługą klienta: wykorzystujemy dane użytkownika do zarządzania naszymi relacjami z nim, jako klientem i w celu poprawy jakości usług obsługi klienta;
 5. Świadczenie spersonalizowanych usług: wykorzystujemy dane użytkownika w celu dostarczania informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować, a także w celu personalizacji oferowanych usług, takich jak specjalne oferty.
 6. Marketing: od czasu do czasu będziemy wysyłać użytkownikowi drogą elektroniczną informacje o usługach. Użytkownikowi przysługuje prawo do zaakceptowania lub rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomości na etapie wysyłania zgłoszenia rejestracyjnego przez stronę: https://letsr.pl/rejestracja,171.html .

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika nastąpi jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy dane osobowe użytkownika i celu, w którym mamy ich wykorzystywać.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych użytkownika będzie dla nas niezbędne do zawarcia z użytkownikiem umowy i wykonania tej umowy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych otrzymanych przed 25 maja 2018r. jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Podstawą prawną przetwarzania danych otrzymanych po 25 maja 2018r.  jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f RODO

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umów, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 2. Statystycznych i archiwizacyjnych.
 3. Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Wysyłanie informacji w celach marketingowych wymaga oddzielnej zgody każdorazowo wyrażanej w takich przypadkach.

Odwołanie takiej zgody jest możliwe w każdym czasie, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres: kontakt@letsr.pl

Kto może być Procesorem danych osobowych Uczestnika?

 1. Firma hostingowa,
 2. Firma świadcząca usługi księgowe dla Organizatora,
 3. Firma pocztowa/kurierska,
 4. Firma za pośrednictwem której wysyłamy komunikację SMS,
 5. Firma za pośrednictwem której wysyłamy newsletter.

Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Administratora.

Dane osobowe zgromadzone przez Organizatora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Jakie są prawa Uczestnika z związku z przetwarzaniem jego danych osobowych?

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej. Mogą Państwo realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.

Prawo do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej Państwo nam udzieliło na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Państwa zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Państwa rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Państwa zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Państwu informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach, w tym profilowania opartego na tej podstawie.

Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy Państwa dane.

W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu na otrzymywanie informacji marketingowych, przestaniemy przesyłać Państwu tego typu informacje. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Państwa danych osobowych.

Pomimo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Państwa zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli zgłoszą Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Państwu korzystanie

z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy do Państwa wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych osobowych

Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowy

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Mają Państwo prawo do żądania od nas sprostowania Państwa danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych np. do innej firmy szkoleniowej.

Mają Państwo również prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia skargi

Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odwiedzających stronę internetową www.letsr.pl

Używamy technologii takich jak pliki cookie w celach statystycznych, analizy i badania ruchu na Stronie, zindywidualizowania treści i reklam oraz zapewnienia narzędzi sieci społecznościowych. W tym zakresie mogą Państwo podlegać profilowaniu (zgodnie z RODO art. 4 pkt 4). Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne poniżej.

Terminem „cookie” określamy wszystkie technologie, które przechowują i wykorzystują informacje na urządzeniu, na którym odwiedzają Państwo Stronę, np. na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Używamy także technologii takich jak znaczniki pikselowe i pakiety oprogramowania osadzone na naszej Stronie (więcej o nich w informacjach poniżej).

Istnieją różne typu plików cookie, np.:

‒ pliki cookie obsługiwane bezpośrednio przez nas i pliki cookie obsługiwane w naszym imieniu, np. przez firmy analizujące dla nas dane;

‒ pliki cookie, które funkcjonują przez określony czas także te, które funkcjonują jedynie do czasu zamknięcia przeglądarki. Są one automatycznie kasowane po zamknięciu przez Państwa przeglądarki. Inne pliki tego typu to tzw. trwałe pliki cookie, które nie są kasowane po zamknięciu przez Państwa przeglądarki. Służą one np. do rozpoznania Państwa urządzenia, gdy znów odwiedzą Państwo Stronę.

Poniżej znajdą Państwo informację, których plików cookie używamy i jaki jest cel ich stosowania.

Logi serwera i zapamiętywanie adresu IP

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji osoby odwiedzającej Stronę. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest

ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te posłużą nam także do tworzenia statystyk, które wykorzystujemy do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.

Google Analytics oraz pliki cookie

Korzystamy z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających Stronę, a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Państwa adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Mogą Państwo zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Mogą Państwo w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google AdWords

Na Stronie wykorzystywana jest także bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w Google AdWords. Google dba o ochronę danych swoich klientów i użytkowników w tym zakresie. Ilekroć użytkownik klika w reklamę, Google umieszcza na jego komputerze plik cookie, który po 30 dniach wygasa. Technologia ta pozwala nam na prowadzenie działań remarketingowych. Remarketing pozwala wyświetlać reklamę Strony osobom, które wcześniej odwiedziły Stronę, podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli nie chcesz aby ta usługa miała do Ciebie zastosowanie, możesz odmówić niezbędnego w tym celu zapisywania plików cookie – odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. Istnieje także możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie takich ustawień przeglądarki, które powodują

zablokowanie plików cookie pochodzących z Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklamy dopasowanej do zainteresowań lub aby zrezygnować z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej, prosimy przejść na stronę http://youronlinechoices.eu/.

Facebook Pixel

Na Stronie stosujemy piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Przy jego pomocy uzyskujemy możliwość śledzenia poczynań osób odwiedzających Stronę poprzez monitorowanie konwersji, względnie kliknięciu na reklamę Facebooka. Dzięki temu możemy określić skuteczność ogłoszeń reklamowych dla celów statystyki i badań rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, to znaczy, że nie widzimy danych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak gromadzone i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy Państwa zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Facebook może te dane połączyć z Państwa kontem na Facebooku i zastosować je do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka. W tym zakresie Facebook może używać plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google Custom Search Engine

Na Stronie używamy wyszukiwarki Google Custom Search Engine (CSE). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych użytkownika przez Google są dostępne na stronie: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

Google Double Click

Strona może wykorzystywać pliki cookie DART dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik cookie kiedy odwiedzają Państwo strony internetowe używające systemu reklamowego DoubleClick. Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Państwa zainteresowań. Pliki cookie DART umożliwiają Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin Strony w innych stronach internetowych. System DART nie śledzi informacji osobistych, jak imię, adres e-mail, adres czy numer telefonu. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z używania pliku cookie DART. W tym celu należy odwiedzić stronę rezygnacji z reklam: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Więcej informacji także na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads. Korzystając ze strony Network Advertising Initiative: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp mogą Państwo zrezygnować zbiorczo z wykorzystania plików cookie używanych przez dostawców reklam.

Wtyczki społecznościowe

Strona wykorzystuje wtyczki sieci społecznościowych, jak Facebook, Instagram i Twitter. Kiedy odwiedzają Państwo Stronę przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo konkretną stronę. Jeżeli są Państwo zalogowani w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Państwa kontem. Jeśli skorzystasz z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe zapoznaj się z treścią polityki prywatności danego portalu. Mogą Państwo w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę Państwa prywatności.

Strona zawiera również bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie mają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez Stronę. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na wskazanych portalach zapraszamy na strony konkretnych usługodawców.

Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w przypadku odwiedzania Strony, tylko podmiotom, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i posiadają stosowny certyfikat przystąpienia. O tych podmiotach informujemy Państwa w części 7 Polityki Prywatności. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Państwu także odrębne powiadomienia na wskazany przez Państwa adres e-mail.